• Huvud
  • Global
  • Nyheter Media och politiska attityder i Sverige

Nyheter Media och politiska attityder i Sverige

Swedish/Svenska


Faktablad: Nyhetsmedier och politiska attityder i Västeuropa Danmark Frankrike Tyskland Italien Nederländerna Spanien Storbritannien

Ladda ner en PDF-version av detta faktablad

Faktablad: Nyheter Media och politiska attityder i Västeuropa Danmark Frankrike Tyskland Italien Nederländerna Spanien Storbritannien Ladda ner en PDF-version av detta faktablad

Nedan finns specifika resultat om nyhetsmedias attityder och vanor i Sverige. Resultaten kommer från en Pew Research Center-undersökning om nyhetsmedier och politik i åtta västeuropeiska länder som genomfördes från 30 oktober till 20 december 2017. Undersökningen omfattade fem länder i norr (Danmark, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien) och tre i söder (Frankrike, Italien och Spanien).

Syn på nyhetsmedierna i Sverige

Känslan av betydelse och förtroende för nyhetsmedierna varierar avsevärt per land. Generellt sett är vuxna i nordeuropeiska länder - till exempel Sverige och Tyskland - mer benägna att säga att nyhetsmedierna är mycket viktiga och att de litar på nyhetsmedierna, medan människor i Frankrike och Italien är minst benägna att säga detta.

I Sverige anser majoriteten av vuxna (61%) nyhetsmediernamycketviktigt för samhället. Ungefär samma andel (64%) säger att de litar på nyhetsmediet. Detta inkluderar 12% som säger att de litar på nyhetsmedietmycket.


I de flesta av de tillfrågade länderna är det mindre troligt att personer som har populistiska åsikter säger att nyhetsmedierna är viktiga och att de litar på nyhetsmedierna än människor som inte har populistiska åsikter. I allmänhet är skillnaderna i dessa attityder om nyhetsmedierna små när man jämför människor mellan vänster och höger om det ideologiska spektrumet.Populistiska skillnader i medieinställningar är starka också i Sverige: 49% av dem med populistiska åsikter säger att nyhetsmedierna är mycket viktiga för samhället i Sverige, jämfört med 71% av dem med icke-populistiska åsikter. På frågan om förtroende säger 49% av människorna med populistiska åsikter att de litar på nyhetsmedia, jämfört med 74% av dem utan populistiska åsikter.


Huvudkällor som används för nyheter i Sverige

När det gäller nyhetskällor folk säger att de vänder sig till oftast är skillnaderna mellan vuxna med och utan populistiska benägenheter inte lika starka som de som ses för attityder om nyhetsmedierna mer generellt. Och i de södra länderna tenderar det att finnas större skillnader i huvudnyhetskällans preferenser mellan människor till vänster och höger om det ideologiska spektrumet än mellan dem med och utan populistiska åsikter.

I Sverige är det troligt att människor på båda sidor om det vänster-höger ideologiska spektrumet benämner Sveriges Television / Radio (SVT / Radio) som huvudkälla följt av Aftonbladet.


Där användare placerar försäljningsidéer till höger och till vänster

För många av nyheterna i de åtta länderna brukar människor som använder ett uttag för att få nyheter tycka att utloppet är närmare sin egen vänster-höger ideologiska position. I Sverige gäller detta för ett utlopp som frågats om: SVT. För detta utlopp placerar nyhetsanvändare på rätt plats närmare sin egen ideologi. För fyra nyheter - TV4, Aftonbladet, Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) - är högerjusterade och vänsterjusterade nyhetsanvändare överens om deras placering till vänster och höger. Ett uttag i Sverige, Expressen, följer ett unikt mönster: högerjusterade användare är mer benägna att placera utloppet till vänster än vänsterjusterade användare. Flashback och Nya Tider ingår inte i denna analys, eftersom de inte hade ett tillräckligt stort urval av vänster- eller högeranvändare för att analysera.

I allmänhet, där allmänheten placerar ett utlopp tenderar att skilja sig från där den genomsnittliga publiken faktiskt sitter ideologiskt. För var och en av de nyhetsbutiker som frågades om i undersökningen tenderar den genomsnittliga publiken (baserat på självrapporterad användning) att falla nära det ideologiska centrumet. Människor som har hört talas om varje utlopp tenderar emellertid att placera utloppet antingen längre till vänster eller längre till höger än den faktiska ideologiska positionen för uttagets publik.

I Sverige följer de flesta av de undersökta försäljningsställena detta mönster. I många fall, medan utloppets nyhetspublik är nära centrum, tenderar människor som har hört talas om att det lutar något mer åt höger eller vänster. Svenska Dagbladet har till exempel en publik som sitter ungefär i mitten av vänster-höger spektrum (3,5 på 0-till-6-skalan), men när man ombeds att placera utloppet på samma vänster-höger skala, människor som har hört talas om SvD placera den längre till höger (vid 4.1).

Lita på nyhetsmedia

I sju av de åtta tillfrågade länderna är det mest pålitliga nyhetsmedlet som frågas om den offentliga nyhetsorganisationen i varje land. I Sverige säger en överväldigande majoritet (90%) att de litar på den offentliga sändaren SVT, följt av 81% som säger att de litar på den privata sändaren TV4.


Som med förtroende för nyhetsmedia i allmänhet varierar förtroendet för specifika försäljningsställen beroende på populistiska benägenheter, och de som har populistiska åsikter uttrycker lägre nivåer av tillit än de som inte gör det.

I Sverige är populistiska åsikter relaterade till förtroende för de flesta studerade försäljningsställen, men vänster-höger ideologi är inte en viktig drivkraft. Till exempel är de med populistiska åsikter 26 procentenheter mindre benägna än de med icke-populistiska åsikter att säga att de litar på Dagens Nyheter. När det gäller vänster-höger ideologiska skillnader finns det dock skillnader för endast tre avsättningsmöjligheter (SVT, Aftonbladet och Nya Tider), och de är generellt sett mindre än skillnaderna baserat på populistiska åsikter.

Användning och åsikter av sociala medier

Många människor i Västeuropa får nyheter via sociala medier, med Facebook som den mest använda plattformen för nyheter.

En majoritet av vuxna i Sverige (62%) får nyheter på sociala medier, inklusive 44% som får nyheter på sociala medierdagligen. Facebook är det vanligaste sociala nätverket som används för nyheter: 63% av nyheterna på sociala medier använder det oftast. I Sverige är det mer sannolikt att ungdomar (de 18 till 29 år) får nyheter på sociala medier dagligen än de 50 och äldre (68% mot 31%).

Ungefär hälften eller fler nyhetskonsumenter på sociala medier i vart och ett av de åtta tillfrågade länderna säger att de känner till de källor de ser på sociala medier. Ändå säger stora minoriteter att de vanligtvis inte uppmärksammar källan till nyheterna de möter där.

Nyhetskonsumenter för sociala medier i Sverige liknar andra västeuropéer - 65% känner till de nyhetskällor de hittar på sociala medier, medan 16% inte uppmärksammar källorna där.

Få reda på mer

Läs metoden och den fullständiga rapporten för mer om Sverige och de andra sju västeuropeiska länderna som ingår i undersökningen. För global information om medievanor och attityder, se rapporten 'Allmänheten globalt vill ha partisk nyhetstäckning, men är uppdelad i huruvida deras nyhetsmedier levererar.'